Treść główna

Manufacture of tires. Tyre production machine conveyor
Scroll
Branże

Przemysł oponiarski

Two business people talking outside an office building

Ślad węglowy firm produkujących opony

Opony są niezbędnym elementem branży transportowej i logistycznej, a ich producenci od dawna wykorzystują sadze techniczne. 

Sektor transportu odpowiada za 23 procent globalnych emisji gazów cieplarnianych, stanowiąc tym samym jedną z gałęzi gospodarki, która zdecydowanie wpływa na zmiany klimatu.

Wykorzystując odzyskaną sadzę, powstałą w wyniku pirolizy opon, producenci otrzymują alternatywę dla sadzy technicznej, pozwalającą zmniejszyć ślad węglowy o ponad 80 procent.  

Prawie jedna czwarta wszystkich gazów cieplarnianych jest wytwarzana przez sektor transportu.

Działania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym mają swoje realne odzwierciedlenie w PKB. Wdrożenie ich pozwoliłoby dodać do PKB całej Europy aż 900 miliardów euro (w perspektywie czasowej do 2030 roku). Jednocześnie, zmniejszyłoby to również o połowę obecną emisję CO2 i zwiększyłoby średni roczny dochód gospodarstwa domowego o około 3000 euro.

Podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu przełamanie wzorca cyklu życia produktu „take, make, waste”. W podejściu cyrkularnym nacisk położony zostaje na ponowne wykorzystanie tego, co zostało wyprodukowane, zamieniając tym samym odpady w towary wielokrotnego użytku. 
 
Opony wycofane z eksploatacji (ELT) są doskonałym przykładem odpadu, który można przekształcić w wysokiej jakości surowiec do ponownego wykorzystania. Zamiast używać surowców lub materiałów pierwotnych do tworzenia nowych produktów na bazie ropy naftowej, możemy alternatywnie używać materiałów pochodzących z recyclingu lub odzysku z ELT. 
 
Gospodarka o obiegu zamkniętym daje producentom opon możliwość osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez pozyskiwanie alternatyw dla sadzy technicznej. Odzyskaną sadzę można wytwarzać w procesie pirolizy i stosować jako pełny lub częściowy zamiennik wielu gatunków sadzy technicznej oraz alternatywnie dla różnych zastosowań. 

Siedem ścieżek oddziaływania

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) opracowała siedem kroków, które wyznaczają ścieżkę do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) dla przemysłu oponiarskiego. Propozycja WBCSD jest zbieżna z wizją działań Contec, a oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają producentom opon efektywną implementację wytycznych.

Przyspieszenie i zwiększenie skali działań

z naciskiem na stworzenie zrównoważonego i etycznego łańcucha dostaw naturalnego kauczuku.

Zrównoważony sposób realizacji zamówień

zastosowanie modelu ESG w całym łańcuchu dostaw. Odzyskana sadza jest produkowana lokalnie, minimalizując ślad węglowy pochodzący z transportu, w porównaniu z produkcją sadzy technicznej, która jest scentralizowana i wymaga wydłużenia łańcucha dostaw.

Dekarbonizacja procesów

opracowanie metod i rozwiązań w celu zmniejszenia emisji CO2 i wydłużenia cyklu życia produktów.

Bezpieczne i zrównoważone metody pracy

zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i partnerskiego traktowania podczas realizacji zadań w zakładach produkcyjnych.

Angażowanie interesariuszy

zaproszenie do dialogu i wspólnych działań dotyczących kwestii zużywających się mieszanek fragmentów bieżnika opon i elementów nawierzchni drogowych (TRWP).

Przyspieszenie postępu w kierunku zrównoważonego rozwoju

podniesienie świadomości wpływu zachowania użytkowników pojazdów na środowisko i wsparcie w działaniach proekologicznych.

Innowacje

badanie i rozwijanie nowych produktów, usług, modeli biznesowych, które wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym w zrównoważonym zarządzaniu ELT.
Szczecin plant as an arial photograph

Firmy oponiarskie patrzą w przyszłość

W ciągu ostatnich lat obserwujemy wzrastającą liczbę liderów z branży, którzy oficjalnie zobowiązali się do stosowania zrównoważonych praktyk w swoich organizacjach.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) odgrywają zatem ważną rolę w kształtowaniu oraz kierowaniu polityką i procedurami w przemyśle oponiarskim. Firmy na całym świecie wyznaczają sobie cele w zakresie zmniejszenia śladu węglowego i zwiększenia swojego wkładu we wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych.  

Zajmowanie się kwestiami środowiskowymi stało się priorytetem dla wielu producentów opon, częściowo ze względu na zmieniające się przepisy i zmianę opinii publicznej.

Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym zostały wdrożone przez dużych producentów opon, w tym Michelin i Bridgestone, którzy połączyli siły, aby stworzyć inicjatywę RCB Rubber. Ich partnerstwo pozwala sprawniej zaimplementować praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju, tym samym dążyć do obiegu zamkniętego materiałów, w szczególności w obszarze odzyskiwanej sadzy technicznej (rCB).

W listopadzie 2021 r. Michelin i Bridgestone ogłosiły na konferencji Smithers Recovered Carbon Black, że decydują się na współpracę i wprowadzenie zrównoważonych strategii, aby wzmocnić swoje działania w kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Obie firmy wyraziły jasne stanowisko dotyczące zastosowania odzyskanej sadzy w nowych oponach, zamiast pierwotnej sadzy, zmniejszając emisję CO2 o ponad 80 procent.

Wspierająca środowisko alternatywa dla tradycyjnej sadzy wpisuje się również w koncepcję VISION wprowadzoną przez Michelin. Jej celem jest osiągnięcie w 100% zrównoważonego rozwoju w całej firmie do 2050 roku. 

Często zadawane pytania dotyczące produktów gumowych pochodzących z recyklingu

01. Jakie produkty mogą powstać po recyclingu opon?

Z ELT mogą powstać: 

  • Odzyskana sadza techniczna (rCB) – produkowana w procesie pirolizy zużytych opon i ponownie wykorzystywana w nowych produktach.
  • Olej pirolityczny – powstaje w wyniku kondensacji gazów pirolitycznych i może być stosowany jako surowiec do produkcji sadzy technicznej lub polimerów.
  • Odzyskana stal – kord stalowy znajdujący się w zużytych oponach jest oddzielany podczas rozdrabniania i może być ponownie wykorzystany do zastosowań wymagających materiału o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
  • Granulat gumowy – drobno zmielone cząstki gumy do stosowania jako gumowane nawierzchnie drogowe, czy wypełniacz do mieszanek gumowych

02. Jak sprawić, by opony zostały ponownie wykorzystane, bez szkody dla środowiska?

Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym jest możliwe dzięki wykorzystywaniu substratów z recyklingu do produkcji nowych opon, zamiast używania pierwotnych produktów ropopochodnych. 
 
Piroliza jest jednym z najbardziej wydajnych i korzystnych procesów pozyskiwania tych surowców z recyklingu. 

03. Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym jest możliwe dzięki wykorzystywaniu substratów z recyklingu do produkcji nowych opon, zamiast używania pierwotnych produktów ropopochodnych. Piroliza jest jednym z najbardziej wydajnych i opłacalnych procesów pozyskiwania tych surowców z recyklingu.

Przyjazne dla środowiska opony są wykonane w 100% z produktów pochodzących z recyclingu lub pochodzenia biologicznego, co jest możliwe dzięki włączeniu odzyskanej sadzy technicznej (rCB) do procesu produkcyjnego. 

Multiple hands circling a plant in the dirt

Przyszłość producentów opon

Producenci opon przyjmują zrównoważone i cyrkularne rozwiązania, aby spełnić swoje cele klimatyczne. W osiągnięciu ich pomogą:

  • Zastąpienie surowców kopalnych materiałami z recyklingu,
  • Nacisk na etykę w obszarze pozyskiwania surowców.,
  • Zachęcanie producentów kauczuku syntetycznego do korzystania ze zrównoważonych surowców,
  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla w celu spełnienia celów klimatycznych
  • Dekarbonizacja ich łańcuchów dostaw. 

Jednym z rozwiązań jest zastosowanie odzyskanej sadzy technicznej. Dowiedz się więcej o rCB i o tym, jak dlaczego jest zamiennikiem kilku pierwotnych gatunków sadzy. 

Masz pytania na temat naszych zrównoważonych rozwiązań?

Specjaliści Contec chętnie na wszystkie odpowiedzą.