Treść główna

Protected: Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

SICOAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70­340), przy Al. Bohaterów Warszawy 34 lok. 35, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 719663, NIP: 8522640725, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł („Spółka Przejmowana”)

na podstawie art. 500 § 2 i 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („k.s.h.”), niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą CONTEC S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskie 142A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 932031, NIP: 7742843909, o kapitale zakładowym 21.031.111,00 zł („Spółka Przejmująca”), uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 28 października 2022 r. („Plan Połączenia”).

Plan Połączenia wraz z załącznikami

RZiS i Bilans Spółki Przejmowanej na 30-09-2022

Bilans Spółki Przejmującej na 30-09-2022

RZiS Spółki Przejmującej na 30-09-2022

 

Interested in working together?

Get in Touch