Treść główna

Sicoal Sp.z.o. Ogłoszenie o uchwaleniu obniżenia kapitału zakładowego

Ogłoszenie o uchwaleniu obniżenia kapitału zakładowego wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania roszczeń

Contec S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 września 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 180/2022 (6579) pod pozycją 48177 ukazało się ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h., celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 2 września 2022 r. obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

Zarząd spółki CONTEC S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 932031 („Spółka”), ogłasza, że w dniu 02/09/2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 2 w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której obniżono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 18.927.999,90 zł, tj. z kwoty 21.031.111,00 zł do kwoty 2.103.111,10 zł, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,01 zł każda akcja.

Zarząd Spółki na podstawie art. 456 § 1 k.s.h. wzywa wierzycieli Spółki, aby w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłaszali swoje roszczenia wobec Spółki.

Zgłoszeń należy dokonać na piśmie we wskazanym wyżej terminie na adres Spółki: CONTEC S.A., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym

Interested in working together?

Get in Touch